Rules

§1

UWAGI OGÓLNE

Sky Line Virtual Airlines jest wirtualną linia lotniczą mającą na celu zrzeszanie fanów i miłośników wirtualnej i realnej awiacji.

Całokształtem działalności firmy kieruje Prezes. Wszelkie decyzje podejmuje na podstawie większości głosów (Prezes - 1,5 głosu; pozostali członkowie zarządu - 1 głos).

Zarząd SLVA tworzą Prezes, Dyr. Działu Kadr oraz Executive Officer/Training Officer

Za poszczególne działy linii odpowiada Prezes i dyrektor Działu Kadr oraz Executive Officer.

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich członków SLVA.

Użyte skróty i nazwy:

a. SLVA – Sky Line Virtual Airlines

b. VATSIM – Virtual Air Traffic Simulation Network

c. VATSIM ID – identyfikator VATSIM

d. VACC – Virtual Air Control Center

e. PIREP – automatyczny raport z wykonanego lotu

f. Lot rozkładowy – każdy lot umieszczony w rozkładzie lotów pasażerskich (o identyfikatorze umieszczonym w rozkładzie lotów)

g. Lot Cargo – Lot towarowy wykonany z lotniska bazowego oraz kolejnych lotnisk z identyfikatorem SLF.

h. Lot czarterowy – każdy lot wykonany z lotniska bazowego do destynacji, która nie jest zawarta w rozkładzie lotów (o identyfikatorze pilota + litera "C" czyli: SLE030C, SLE005C)

i. Lot Air TAXI - każdy lot wykonywany Maszynami Cessna 182 oraz Beech 350 (o identyfikatorze pilota + literka" T" czyli; SLE030T,SLE005T)w ramach lotów najmowanych jako air taxi.

j. Lot – każda operacja wg schematu:

START-PRZELOT-LĄDOWANIE w przypadku lotów non-stop;

START-PRZELOT-MIEDZYLĄDOWANIE-START-PRZELOT-LĄDOWANIE w przypadku lotów, dla których przewidziano międzylądowanie

START-PRZELOT-LĄDOWANIE AWARYJNE

 

§2

CZŁONKOSTWO W SLVA

Wstąpienie do SLVA

Członkiem SLVA może zostać każdy bez względu na wiek i płeć. Aby zostać przyjętym w szeregi SLVA należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie oraz posiadać program Microsoft Flight Simulator wersja 2002, 2004 oraz Fs X. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Pytania kontrolne są wysyłane automatycznie w momencie zgłoszenia. Dyrektor Działu Kadr po otrzymaniu od kandydata odpowiedzi na te pytania , podejmuje decyzje o przyjęciu w poczet pilotów SLVA . Osobie, która prawidłowo odpowie na pytania kontrolne zostanie przydzielony identyfikator oraz ranga Studenta. Od tej pory osoba ta staje się członkiem SLVA. Wymagane jest odbycie 1-go lotu w ciągu 7 dni od daty przyjęcia.

SLVA i inne wirtualne linie lotnicze

Piloci zrzeszeni w SLVA nie są w żaden sposób zobligowani do pracy wyłącznie dla tej linii. Ważne jednak jest, aby nie zaniedbywali swoich obowiązków względem SLVA.

 

§3

NAGRODY I KARY

Zarząd SLVA określi klarowną ścieżkę rozwoju pilota. Szczegółowa tabela stopni i wymagań dla każdego z nich znajduje się na stronie www SLVA (CREW - kariera). Po wylataniu ON-LINE (w sieci VATSIM) określonej minimalnej dla danego stopnia ilości godzin, pilot zobowiązany jest zdać egzamin przewidziany dla rangi, o którą się ubiega. Pilot zostanie awansowany na wyższy stopień dopiero po zaliczeniu egzaminu na ocenę pozytywną.

Za nadzwyczajne zasługi dla SLVA Komisja Dyscyplinarna jak i Zgromadzenie Pilotów może przyznać nagrody specjalne oraz nadplanowe awanse.

Za niestosowanie się do regulaminu SLVA, VATSIM, niestosowne zachowywanie w stosunku do kolegów z linii SLVA, jak również innych linii, nie wykonywanie lotów, pilot będzie karany karami dyscyplinarnymi jak:

upomnienie

naganę

w przypadkach skrajnych wydalenie z linii.

§4

KOMISJA DYSCYPLINARNA

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie przypadków dyscyplinarnych opisanych w Par. 3 pkt 2 oraz pkt 3. niniejszego regulaminu. Po zweryfikowaniu wszystkich za i przeciw wynik pracy komisji jest przekazywany Prezesowi linii, który na podstawie wyników prac komisji oraz własnego stanowiska może zaakceptować wynik komisji lub go odrzucić. Jeżeli wynik takiego postępowania nadal jest sprzeczny ze stanowiskiem osoby oskarżonej, osoba ta może odwołać się od Zgromadzenia Pilotów. Zgromadzenie Pilotów poprzez głosowanie/ankietę podejmuje decyzję. Decyzja podjęta przez Zgromadzenie jest OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA.

Komisję powołuje Prezes SLVA. Komisja składa się z dwóch członków, którzy nie są w składzie zarządu i mają nienaganną przeszłość w lini SLVA.

Komisja jest powoływana na okres 10 miesięcy. Maksymalny czas dla jednej osoby w Komisji to 2 kadencje (20 miesięcy nieprzerwanie).

Komisja ma 7 dni od daty zgłoszenia regulaminu na przedstawienie Prezesowi SLVA wyników pracy. Jeżeli Komisja nie wyda żadnego wyniku w obowiązującym czasie, przewinienie uważa się rozpatrzone na korzyść oskarżonego.

 

 

§5

ZGROMADZENIE PILOTÓW

Zgromadzenie Pilotów ma na celu wydanie ostatecznej i wiążącej opinii dotyczącej Par. 3. pkt 2 i pkt 3. niniejszego regulaminu jeżeli stanowisko oskarżonego jest odmienne od opinii Komisji Dyscyplinarnej oraz Prezesa SLVA.

Zgromadzenie Pilotów głosuje poprzez dostępne media (tj. Forum/Strona WWW/e-mail) w sprawie udzielając tylko i wyłącznie odpowiedzie TAK lub NIE na jasno postawione przez Komisję dyscyplinarną pytanie o sprawę, w której ma zapaść decyzja.

Uprawnionymi do głosowania są wyłącznie piloci aktywni w SLVA. W głosowaniu NIE MOŻE brać udziału osoba wobec której toczy się postępowanie.

Wynik głosowania uznaje się za ważny jeżeli oddane głosy stanowią co najmniej 50% czynnych pilotów w SLVA

 

§6

ETYKIETA VATSIM

W sieci VATSIM wszystkich pilotów obowiązują określone reguły postępowania, które szczegółowo opisane są na stronie www VATSIM. Każdy pilot biorący udział w internetowym lataniu ma bezwzględny obowiązek z zapoznaniem się z tym regulaminem oraz stosować się do niego. W przypadku, gdy pilot nie zastosuje się do reguł może liczyć się z tym, że zostanie usunięty z sieci. Ponadto obowiązkiem każdego pilota SLVA jest zachowanie pełnej kultury oraz zasad dobrego wychowania.

 

§7

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

Zasady wykonywania lotów.

Każdy pilot może wykonywać loty na maszynach przynależnych do jego rangi, oraz rang niższych. Niedozwolone jest latanie maszynami większymi niż na to pozwalają uprawnienia (patrz §5 pkt 5). Każdy pilot dowolnie dobiera sobie loty z rozkładu lotów zgodnie możliwościami czasowymi oraz zaplanowaną ścieżką kariery. Loty wykonujemy off-line lub on-line. Każdy pilot jest zobowiązany do wylatania w ciągu miesiąca minimum 1 lotu (lot w obie strony) na rzecz SLVA.

W przypadku kiedy pilot nie wykona 1 lotu (w obie strony) w miesiącu kalendarzowym, dostaje upomnienie i w miesiącu następnym jest zobowiązany wykonać zaległy lot oraz lot z miesiąca bieżącego. Jeżeli pilot nie dopełni w/w obowiązków zostanie skreślony z listy pilotów SLVA.

Raporty z lotów

Raport z wykonanego lotu powinien być wypełniony i wysłany FSAcars-em, po każdym locie.

Lot off-line

Pod pojęciem lotu off-line rozumie się lot wykonany bez pośrednictwa sieci VATSIM.

Lot on-line

Pod pojęciem lotu on-line rozumie się lot wykonany za pośrednictwem sieci VATSIM.

Piloci chcący latać on-line w sieci VATSIM są zobowiązani do przeczytania "Szkoły Pilotów" na PL-VACC zanim zaczną wykonywać loty on-line. Wówczas pilot może zacząć latać w sieci VATSIM używając identyfikatorów linii SLVA, pod warunkiem, że dostarczy on do Działu Kadr swój VATSIM ID oraz zda egzamin praktyczny w sieci VATSIM.

Egzamin praktyczny przyjmuje Instruktor/Egzaminator.

W czasie wykonywania lotu on-line pilot zobowiązany jest do używania identyfikatora SLVA nadanego w momencie przyjęcia do linii lub identyfikatora wynikającego z numeru rejsu.

Przyspieszanie czasu podczas lotu on-line jest zabronione. Przyspieszanie czasu w lotach off-line jest dozwolone. W Uwagach zaznaczyć stopień użytej kompresji oraz nalot będzie rejestrowany adekwatnie do czasu lotu z kompresją - w praktyce oznacza to że zaliczany będzie nalot w/g czasu realnie spędzonego przy locie.

Oficjalne zloty

Zlot uważany jest za oficjalny, jeżeli informacja o nim pojawi się na stronach polskiego VACC lub innych VACC zrzeszonych w VATSIM. Wypełniając PIREP należy w Uwagach zaznaczyć nazwę zlotu, w ramach którego lot się odbył. Wykonując lot w ramach zlotu pilot ma prawo korzystać z samolotu, dla którego ma uprawnienia ORAZ z samolotu przysługującego następnej randze (nie dotyczy to pilotów w randze Student). W raporcie z oficjalnego zlotu jako numer lotu należy podać swój identyfikator SLVA.

 

§8

NALOT

Czas lotu podajemy wg zasady „od hamulca do hamulca".

Loty wykonane dla innych linii lotniczych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu nalotu.

Istnieje możliwość uwzględnienia nalotu dla innej linii lotniczej w momencie przyjmowania nowego pilota do SLVA. Decyzję taką podejmuje Dyrektor Działu Kadr na wniosek zainteresowanego pilota.

 

§9

LOTY REJSOWE

Wykonywanie lotów rejsowych jest podstawowym obowiązkiem pilota SLVA.

Loty rejsowe wykonuje się zgodnie z rozkładem zamieszczonym na stronie www SLVA. Istnieje dowolność w wyborze rejsu z zastrzeżeniem §5 pkt 1.

Loty rejsowe obowiązują we wszystkie dni tygodnia.

Nie ustala się maksymalnego limitu wykonywania lotów rejsowych.

Loty w obie strony wymagane są przy wszystkich lotach.

§10

LOTY CZARTEROWE

Loty czarterowe są uzupełnieniem lotów rejsowych SLVA o oznaczeniach id pilota + litera "C" np. SLE005C, SLE030C

Pilot w randze Student nie może wykonywać lotów czarterowych.

W miesiącu pilot może wykonać określoną liczbę lotów charterowych zgodnie z posiadanym stopniem:

Kapitan – 10

Senior First officer– 8

First officer– 6

Student – 0

Loty czarterowe zaliczają się do nalotu pilota zgodnie z ogólnymi zasadami.

 

§11

LOTY CARGO

Loty cargo, są lotami towarowymi i są uzupełnieniem lotów rejsowych o oznaczeniach SLF.

Każdy pilot SLVA ma prawo wykonywać loty cargo.

§12

LOTY AIR TAXI

 

Loty AirTaxi są lotami pasażerskimi i są uzupełnieniem lotów rejsowych o oznaczeniach id pilota + litera "T" np. SLE005T, SLE030T

Każdy pilot SLVA ma prawo wykonywać loty AirTaxi.

 

§ 13

URLOP

Każdy pilot ma prawo do 2 miesięcy urlopu, jako przysługującego w ciągu roku.

Urlop przysługujący trzeba wykorzystać do końca każdego roku, najpóźniej do końca lutego następnego roku.

Poza tym każdy ma możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu, który jednak trzeba odpracować.

Urlop, który trzeba odpracować można rozłożyć w czasie.

a) Jeśli pilot bierze miesiąc dodatkowego urlopu, musi dodatkowo odpracować 5 godzin , zaś w przypadku dwóch miesięcy urlopu jest to liczba 10 godzin.

b) Pilot może wziąć do dwóch miesięcy dodatkowego urlopu, jednak w odstępach 1 miesiąca.

c) Pilot może wykonywać loty w czasie urlopu, ale lot ten nie wlicza się do nalotu.

d) O wszelkich terminach urlopu każdy pilot zobowiązany jest o wcześniejszym poinformowaniu Zarządu.

e) Urlop należy planować przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych ma zastosowanie wszczęcia postępowania administracyjnego, które rozstrzyga PREZES.

W przypadku nie akceptacji decyzji PREZESA, pilot ma prawo odwołać się do Zgromadzenia Pilotów na warunkach opisanych w Par 5.

Po tym rozstrzygnięciu nie ma dalszego odwołania i ta decyzja uprawomocnia się.

 

§15

MINIMA OPERACYJNE

 

Piloci SLVA muszą przestrzegać niżej wymienionych Minimów pogodowych do lądowania:

 

Kategorie w/g Maszyn

CAT A:

AN-2 Cessna 172 itp

 

CAT B:

ATR42 ATR72 DASH-8

CAT C:

B737-300/400/500/600/700/BBJ

A319/320/321

BAE146

 

CAT D:

B747 B767 B777

A330 A340

 

a. Minimalne Wartości RVR w/g nalotu i kategorii samolotu:

Nalot pilota w SLVA

KAT. SAMOLOTU

START

PODEJŚCIE
ILS CAT I

PODEJŚCIE
ILS CAT II

PODEJŚCIE
ILS CAT III

PODEJŚCIE NIEPRECYZ.

0 – 50 h

A

300 m

700 m

450 m

250 m

1200 m

B

300 m

700 m

450 m

250 m

1200 m

C

300 m

700 m

450 m

250 m

1200 m

D

400 m

750 m

500 m

300 m

1600 m

50-200 h

A

200 m

600 m

350 m

150 m

1000 m

B

200 m

600 m

350 m

150 m

1000 m

C

200 m

600 m

350 m

150 m

1000 m

D

300 m

650 m

400 m

200 m

1400 m

Powyżej 200 h

A

150 m

550 m

300 m

100 m

800 m

B

150 m

550 m

300 m

100 m

800 m

C

150 m

550 m

300 m

100 m

800 m

D

200 m

600 m

350 m

150 m

1200

 

§16

Stopnie Kariery:

 

RANGA NALOT UPRAWNIENIA EGZAMINY
Student (okres próbny)   B1900 ATR75 BE350 BE58 C182 Teoria (podstawy)
First Officer Ponad 40 godzin ERJ170, BAE RJ-100 Nawigacja i Meteorologia
Senior First Officer Ponad 100 godzin B737 B737BJ ERJ190 A322 Silnik, Aerodynamika i Przepisy Lotnicze
Captain Ponad 250 godzin B744 B744F B762ER B772ER A333 A346 B753 B753F B777E MD11 MD11-F Frazeologia ATC
Senior Captain Ponad 1000 godzin B744 B744F B762ER B772ER A333 A346 B753 B753F B777E MD11 MD11-F Brak

§17

Maksymalne wartości przyziemienia:

Dla lotów pasażerskich:

  • 0-500 fpm
  • 501-700 fpm będzie akceptowane, lecz traktowane jako "Hard landing" i samolot wykonujący taki lot nie może opuścić lotniska przed upływem 24h od złożenia pirepu.
  • 701 fpm i więcej, pirepy nie będą przyjmowane.

Dla lotów cargo:

  • 0-600 fpm
  • 601-750 fpm będzie akceptowane, lecz traktowane jako "Hard landing" i samolot wykonujący taki lot nie może opuścić lotniska przed upływem 24h od złożenia pirepu.
  • 751 fpm i więcej, pirepy nie będą przyjmowane.

 Powered by Virtual Airlines Manager [v2.6.2]